ภาคเหนือ
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [540118-001] เทศบาลตำบลช่อแฮ
VIEW INFO DSS BRAM [540702-001] อบต.สรอย


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ID: 540702-001
ที่ตั้ง :
อบต.สรอย
Latitude: N 17.7684
Longtitude: E

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
09/07/2008

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน
ความกดอากาศ

ระบบส่งผ่านข้อมูล
รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ DTAC ด้วยระบบ GPRS
ผ่าน UDP/IP มายังเซอร์ฟเวอร์ที่กรุงเทพฯ
เพื่อเก็บข้อมูล แสดงผล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตือนภัย

ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 540702-001
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.